Baptism Request Information

  • MM slash DD slash YYYY
  • Full name of both parents
  • Church of Baptism: St Joseph Catholic Church - Amery, WI
  • MM slash DD slash YYYY
  • At least on sponsor has to be Catholic
  • MM slash DD slash YYYY