Baptism Request Information

  • MM slash DD slash YYYY
  • MM slash DD slash YYYY
  • At least on sponsor has to be Catholic
  • MM slash DD slash YYYY